Zbierky

Zbierka starej maľby a sochy do roku 1900

V zbierke sa nachádza ± 2 100 zbierkových predmetov.

Zbierka starej maľby a sochy Galérie mesta Bratislavy je výnimočná svojím rozsahom, profiláciou a širokým časovým záberom. Zahŕňa predmety od obdobia gotiky až po záver 19. storočia. Jej zloženie je veľmi pestré, čo súvisí so začiatkami formovania zbierky v Mestskom múzeu (dnes Múzeum mesta Bratislavy), kde na jej počiatku stála väčšia kolekcia autorských prác – dar tunajšieho rodáka sochára Viktora Tilgnera z roku 1883. K výtvarným dielam postupne pribúdali dary, pozostalosti či aktuálne akvizície iniciované múzejnými kustódmi a miestnymi lokálpatriotmi. Autorsky a provenienčne súviseli najmä s tunajším prostredím, ale zbierka sa rozrástla aj o predmety európskeho umenia (diela nizozemských, talianskych, nemeckých či flámskych autorov a škôl). Dôležitú súčasť fondu tvorili práce, ktoré vznikli na objednávku mesta a jeho predstaviteľov, diela z miestnych rodinných zbierok, kostolov, kláštorov alebo svetských ustanovizní.
Detail

Zbierka starej kresby a grafiky do roku 1900

V zbierke sa nachádza ± 10 600 zbierkových predmetov.

Zbierka diel na papieri od najstarších grafických listov, tlačí a kresieb až do roku 1900 dostala základ delimitáciou diel z Múzea mesta Bratislavy. Od roku 1959 Mestská galéria postupne získavala nové akvizície.
Detail

Zbierka maľby, sochy, grafiky, kresby, ilustrácie v rokoch 1900 – 1960

V zbierke sa nachádza ± 10 300 zbierkových predmetov.

Ťažiskom zbierky sú diela umelcov z Bratislavy a okolia – Karola Frecha, Alojza Rigeleho, Jozefa Blanarovitsa, Eugena Nemesszeghyho, Róberta Kühmayera, Júliusa Schuberta, Maximiliána Schurmanna, Michala Staudta, Vojtecha Marxa, Ľudovíta Pitthordta, Pavla Bána, Štefana Prohászku-Tallósa – diela umelcov slovenskej moderny – Mikuláša Galandu, Ľudovíta Fullu, Vincenta Hložníka, Ernesta Zmetáka, Imricha Weinera-Kráľa, Eugena Nevana, Jána Mudrocha, Petra Matejku, Rudolfa Pribiša, Miloša Alexandra Bazovského, Jozefa Kostku, Zoltána Palugyaya, Ladislava Majerského – a ďalších slovenských umelcov.
Detail

Zbierka druhej polovice 20. storočia a súčasného umenia

V zbierke sa nachádza ± 13 000 zbierkových predmetov.

Zbierka maľby, sochy, grafiky, kresby, ilustrácie, fotografie, konceptuálneho umenia, umenia inštalácie a iných médií Galérie mesta Bratislavy bola systematicky budovaná ako reprezentatívny celok mapujúci dôležité tendencie slovenského a európskeho umenia od šesťdesiatych rokov 20. storočia.
Detail

Reprodukcie

Reprodukcie

Poskytovanie na jednoúčelové použitie

GMB poskytuje digitálne reprodukcie diel zo zbierok v prípade, ak to uzavretá zmluva s majiteľom majetkových autorských práv alebo platné právo umožňujú.
Detail

Reštaurovanie