Reštaurovanie

Zo štatútu GMB vyplýva povinnosť ochraňovať, konzervovať, reštaurovať a prezentovať svoje zbierky výtvarného umenia. Praktické ošetrovanie jednotlivých diel patrí do rúk reštaurátorov, ktorí patria, spolu s kurátormi zbierok, medzi kľúčových odborných pracovníkov tejto inštitúcie už od jej počiatkov. Bez ich práce by množstvo diel nemalo takú podobu, akú poznajú návštevníci galérie.
Zďaleka nie všetky diela zo zbierky výtvarného umenia sa do vlastníctva galérie dostali v takom stave, v akom opustili ateliéry svojich tvorcov. Často tiež neboli len zvesené zo stien či prenesené z inštalácií u predchádzajúcich majiteľov. Nie vždy boli uložené či vystavované vhodným spôsobom. Mnohé diela boli počas svojej existencie upravované, niektoré napríklad celkom premaľované, a, samozrejme, často viac či menej odborne opravované.
Prvotnou úlohou reštaurátorov je pripravovať diela do galerijných expozícií podľa požiadaviek kurátorov, ktorí sú zodpovední za výber diel a koncepciu ich prezentácie. V spolupráci s nimi reštaurátori rozhodujú o spôsobe a rozsahu zásahov, ktoré je potrebné na jednotlivých dielach vykonať. Reštaurátori preskúmajú dielo z hľadiska jeho materiálovej podstaty, dôkladne sa zoznámia s jeho technickým a výtvarným spracovaním a navrhnú postup reštaurovania. V našich galerijných podmienkach je väčšina realizácií takzvaným čiastkovým reštaurovaním, pri ktorom je potrebné vykonať len niektoré z celej možnej škály reštaurátorských postupov. Asi najčastejšie sú diela čistené, v malom rozsahu retušované, prípadne ošetrené novou vrstvou ochranného laku. Komplexné reštaurovanie, ktoré si vyžadujú viac poškodené diela, je náročná práca pozostávajúca z postupných krokov, ktoré podľa návrhu na reštaurovanie realizuje reštaurátor s cieľom dosiahnuť optimálny stav diela. Reštaurátorským princípom nie je diela vylepšovať, ale stabilizovať ich originálny stav či prinavrátiť im čo najautentickejší výraz s ohľadom napríklad aj na prirodzenú degradáciu v nich použitých materiálov. Dopĺňanie úbytkov je možné stanoviť podľa požiadaviek vychádzajúcich z umelecko-historického zámeru metodika. Reštaurátori postup svojich prác dokumentujú písomne aj fotograficky. Výber techník a materiálov podriaďujú požiadavkám reverzibility.
Pred otvorením odboru reštaurovania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave naši kolegovia študovali v zahraničí, prípadne to boli akademickí maliari so vzťahom k reštaurovaniu. Mnohé diela zo zbierok GMB, ktoré si vyžadovali komplexné reštaurovanie, boli reštaurované dodávateľsky, často v spolupráci s Katedrou reštaurovania VŠVU v Bratislave, kde poslúžili ako zadania pre študentov.

Hlavná reštaurátorka

Mgr. art. Barbara Davidson, ArtD.
hlavná reštaurátorka
[email protected]

Reštaurátorské oddelenie

Anna Gregová, akad. mal.
reštaurátorka
[email protected]
Mgr. art. Anna Nosáľová Zdravecká
reštaurátorka
[email protected]
Mgr. art. Katarína Vaneková
reštaurátorka
[email protected]

Stále expozície

Panna Mária ako Kráľovná anjelov

Stála expozícia v Kaplnke sv. Jána Evanjelistu

Vystavený obraz Kráľovná anjelov je v zbierkovom fonde GMB, do ktorého bol administratívne prevedený v roku 1965 už ako majetok Mestského múzea v Bratislave, zaradený pod inventárnym číslom A2470. Pôvodná domnienka, že bol súčasťou interiéru kostola klarisiek v Bratislave kontinuálne od čias zrušenia rovnomenného kláštora v roku 1782, sa ukázala ako nesprávna.
Detail

Oči dokorán pre Taliansku záhradu s dúhou

Podcast

V novej epizóde seriálu o vizuálnom umení, ktorý si môžete vypočuť aj ako podcast, sme sa porozprávali o nezrovnalostiach pri reštaurovaní maľby Carla Marka staršieho. Talianska krajina s dúhou pochádza z 19. storočia a až do roku 2008, keď sa začala práca na jej reštaurovaní, bola považovaná za pôvodné dielo Carla Marka staršieho. Počas reštaurovania boli zistené viaceré nezrovnalosti, ktoré vyvolali otázky o pravosti diela. O procese reštaurovania tohto menšieho obrazu rozpráva reštaurátorka Barbara Davidson.
Detail