Prenájom priestorov

v Mirbachovom a Pálffyho paláci

Galéria mesta Bratislavy ponúka na prenájom exkluzívne priestory v historických budovách Mirbachovho a Pálffyho paláca v centre mesta. Tieto priestory sú ideálne na spoločenské stretnutia každého druhu – literárne a hudobné večery, prednášky, videoprojekcie, panelové diskusie, semináre a workshopy, ale aj svadobne obrady či slávnostné recepcie. Mirbachov a Pálffyho palác sú vynikajúcou scénografiou pre príležitostné fotografovanie či nahrávanie dobových videí. Priestory je možné prenajať na účely, ktoré sú v súlade s Etickým kódexom GMB.
Detail

Pracovné príležitosti

Sme radi, že uvažujete o práci v GMB. Galéria funguje so širokou škálou profesií, od kurátorov, reštaurátorov a spracovateľov umeleckých predmetov až po ekonómov, fundraiserov, zamestnancov prvého kontaktu, odborníkov na vzdelávanie, marketing či organizovanie sprievodných programov.
Detail

Partnerské spolupráce

Primárnym cieľom partnerských spoluprác je rozšírenie programu o medziodborové aktivity v snahe osloviť nové publikum a tým posilniť povedomie verejnosti o hlavnej činnosti oboch partnerov. Na základe doterajších skúseností GMB sformulovala kritériá partnerskej spolupráce. Galéria sa dlhodobo snaží svojimi aktivitami osloviť čo najširšie publikum, a to nielen odbornou činnosťou, ale aj presne cielenými sprievodnými a vzdelávacími programami.
Detail

Žiadosť o výstavu

Projektový priestor Galérie mesta Bratislavy je výstavný priestor v suteréne Pálffyho paláca na Panskej ulici. Prostredníctvom otvorenej výzvy je sprístupnený umelcom, kurátorom a umeleckým aktérom na realizáciu aktuálnych projektových výstav a premiérovú prezentáciu výskumných a štipendijných výstupov v meniacej sa a bližšie nedefinovanej programovej dynamike. Projektové návrhy sú prijímané priebežne a hosťovanie projektov schvaľuje interný kurátorský tím GMB podľa dostupných kapacít tak, aby program flexibilne reagoval na živé kultúrno-spoločenské dianie a napĺňal potrebu prezentácie aktérov umeleckej scény. GMB nemá stanovené ďalšie projektové obmedzenia, avšak v súlade s environmentálnymi hodnotami, ku ktorým sa galéria hlási, bude uprednostňovať projekty s najmenším vplyvom na životné prostredie.
Detail

Dobrovoľnícke ponuky

Chcete sa podieľať na pekných zmysluplných projektoch? Dobrovoľníctvo v GMB ponúka možnosť zapojiť sa do rôznych kreatívnych a odborných aktivít, ako sú výtvarné dielne s deťmi, environmentálne či jazykové vzdelávanie zamestnancov. Alebo možno máte chuť pomôcť nám vytvoriť prvú knižnicu o vizuálnom umení. Do nášho tímu sa perfektne hodíte, ak máte otvorenú myseľ (disponujete aspoň malou dávkou kreativity), táto „práca“ pre vás nebude len „suchou“ pracovnou činnosťou, ale realizáciou osobnej potreby venovať sa daným témam, baví vás oblasť kultúry, umenia, životného prostredia a máte radi prácu vo viacgeneračnom kolektíve. Pracovné skúsenosti, ktoré nadobudnete, môžu prispieť k vášmu osobnostnému rozvoju a môžu byť užitočnou praxou v prípade ďalšieho profesijného smerovania. Aktuálne ponuky nájdete nižšie, ale potešíme sa akejkoľvek iniciatíve.
Detail

Buďte „v obraze“
Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

newsletter