Partnerské spolupráce

Primárnym cieľom partnerských spoluprác je rozšírenie programu o medziodborové aktivity v snahe osloviť nové publikum a tým posilniť povedomie verejnosti o hlavnej činnosti oboch partnerov. Na základe doterajších skúseností GMB sformulovala kritériá partnerskej spolupráce. Galéria sa dlhodobo snaží svojimi aktivitami osloviť čo najširšie publikum, a to nielen odbornou činnosťou, ale aj presne cielenými sprievodnými a vzdelávacími programami.

Kto môže byť programovým partnerom?

Programovým partnerom GMB môže byť právnická alebo fyzická osoba, ktorej doterajšie aktivity sú v súlade s víziou inštitúcie a spĺňajú jej nároky na kvalitu výstupov prezentovaných na pôde galérie.

Opakujúce sa spolupráce

Partner na základe zmluvy o spolupráci v pravidelnom intervale prináša do GMB kultúrne podujatie (napríklad festival s pravidelnou periodicitou, séria prednášok alebo workshopov a pod.).

Jednorazové spolupráce

Záväzky oboch strán zaniknú spolu s ukončeným podujatím (napríklad filmová premiéra, koncerty či krst kníh).

GMB v rámci programových spoluprác uprednostňuje:

 • umelecké projekty pozitívne reflektované súčasnou kritikou
 • etablovaných umelcov
 • neziskové organizácie a občianske iniciatívy venujúce sa spoluobčanom so špeciálnymi potrebami
 • komunity
 • vysoké školy s umeleckým zameraním
GMB ako príspevková organizácia mesta prijala pravidlá pre prípad konfliktu záujmov. Na jej pôde nie je možné prezentovať žiadne z aktivít politických subjektov a zároveň sa vo svojej činnosti riadi etickým kódex ICOM.

Galéria poskytuje

 • exkluzívne priestory v historických budovách Mirbachovho a Pálffyho paláca (exteriér a interiér)
 • renomé etablovanej inštitúcie s tradíciou
 • produkčnú a technickú podporu pri príprave podujatia
 • podporu propagácie podujatia
 • predaj vstupeniek v pokladniciach aj online
 • mobiliár
 • technický park
 • ubytovanie
Výšku prípadného finančného plnenia partnera galéria odvodzuje od rozsahu participácie GMB na realizácii projektu. V prípade plateného podujatia si GMB nárokuje 50 % z výnosu z predaja vstupeniek.
Galéria mesta Bratislavy v súčasnosti chápe svoju úlohu v oveľa širšom kontexte než na aký je verejnosť v prípade takto špecializovaných inštitúcií zvyknutá. Odborný tím galérie hľadá nové cesty, prostredníctvom ktorých môže svoju prácu prepojiť s inými odbormi, a tým adresovať význam umenia čoraz širšiemu publiku. Priestory galérie sa čoraz viac otvárajú s cieľom vytvoriť dostupné, priateľské a inšpiratívne prostredie otvorené pre verejnosť vrátane lokálnych umelcov a umelkýň, miestnych komunít a spoluobčanov so špeciálnymi potrebami.

Dlhodobé programové priority

 • prepájanie sprievodných podujatí s výstavným plánom v danom roku
 • téma verejného priestoru
 • podporovanie mestských komunít a tém

Kritériá partnerskej spolupráce

 • umelecký prínos projektu
 • relevantnosť a originalita spracovania výstupov
 • kultúrno-spoločenský význam projektu
 • prínos pre lokálnu umeleckú scénu
 • inkluzivita a diverzita projektu
 • environmentálna zodpovednosť projektu

Kto posudzuje projekty?

Programová Rada GMB v zložení: riaditeľka galérie, vedúci oddelenia programov a produkčné oddelenie. Návrh partnerstiev na daný rok je prezentovaný aj Rade GMB.

Čo posudzuje GMB?

 • splnenie kritérií partnerskej spolupráce
 • kvalitu a rozsah doterajších projektov
 • odbornosť, skúsenosti a profesionalitu
 • referencie

Kontakt

Mgr. Petra Maláková
manažérka sprievodných programov
[email protected]
Dagmar Beničková
produkčná sprievodných programov
[email protected]