Návštevný poriadok

Galérie mesta Bratislavy

Platí pre stále expozície, dočasné výstavy, programy a podujatia konajúce sa na miestach: Pálffyho palác, Panská 19 (PP); Mirbachov palác, Františkánske námestie 11 (MP)
 • Vstup do všetkých výstavných priestorov GMB je návštevníkom povolený po zakúpení/predložení platnej vstupenky. Pokladnice GMB vydajú každému návštevníkovi vstupenku s označením dátumu platnosti a rozsahu oprávnenia na vstup. Z bezpečnostných dôvodov môže byť počet návštevníkov v jednotlivých expozíciách obmedzený. Organizované skupiny môžu mať najviac 30 osôb. Návštevníci sú povinní riadiť sa pokynmi pracovníkov GMB.
 • Návštevník berie na vedomie, že jeho pohyb v objektoch GMB je nepretržite zaznamenávaný kamerovým systémom, inštalovaným na ochranu galerijných priestorov a vystavených exponátov, a že záznamy sa pre prípad potreby ďalšieho spracovania Políciou SR uchovávajú nasledujúcich 14 dní.
 • Informácie o základnom vstupnom sú vyvesené pri pokladniciach. Vstupné sa hradí v hotovosti v eurách alebo bezhotovostne platobnou kartou. Pokladne GMB akceptujú výhradne karty spoločností VISA, Mastercard, Diners. Prípadnú platbu faktúrou rieši ekonomické oddelenie GMB. Kompletný cenník vstupného je uvedený na webovej stránke GMB.
 • Pred vstupom do výstavných priestorov je návštevník povinný odložiť si v šatni všetky predmety väčšie ako 30 x 40 cm, prípadne dlhšie ako 40 cm, ako sú napríklad dáždniky, tašky, batožina, ruksaky. V šatni si odkladá aj vrchný odev, napríklad kabát či plášť. Cenné predmety (napr. kamery, fotoaparáty, videoprístroje a pod.) je možné uschovať do uzamykateľných skriniek. Pri strate kľúča od skrinky sa vyžaduje jednorazová finančná náhrada vo výške 20 eur. GMB nezodpovedá za veci odložené v šatni ani za prípadnú stratu či poškodenie vecí.
 • Do výstavných priestorov je zakázané vstupovať s jedlom a nápojmi (s výnimkou vernisáží), so zbraňou či so zvieratami s výnimkou vodiaceho psa. Vo vnútorných priestoroch GMB je prísne zakázané fajčiť a tento zákaz sa týka aj elektronických cigariet. Fajčenie je zakázané aj na nádvoriach oboch palácov.
 • Ak nie je uvedené inak, do výstavných priestorov je možné vstúpiť s detským kočíkom, mobilnou chodúľkou a invalidným vozíkom. Vstup do MP je bezbariérový, do vyšších poschodí návštevníkov vyvezie výťah. Budova PP je bezbariérová len na prízemí.
 • Osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie poskytne GMB na základe predchádzajúcej žiadosti (telefonickej alebo osobnej pri pokladnici GMB) bezplatný vstup pre osobného asistenta.
 • Ak nie je uvedené inak, priestory GMB sú otvorené denne okrem pondelka, vrátane sviatkov, od 11:00 do 18:00 h, v stredu od 13:00 do 20:00 h. O špecifických zmenách otváracích hodín, prípadne mimoriadnom zavretí GMB aktuálne informuje na webovej stránke a na sociálnych sieťach.
 • Predaj vstupeniek sa začína súčasne s otvorením výstavných priestorov a končí spravidla 15 minút pred ukončením návštevnej doby.
 • Na koniec otváracích hodín sú návštevníci upozornení 15 minút vopred pracovníkmi dozoru. Po tejto výzve musia návštevníci opustiť priestory v stanovenom čase.
 • Je prísne zakázané dotýkať sa vystavených exponátov a diel, rámov, podstavcov, vitrín, iného výstavného mobiliáru a približovať sa k nim na vzdialenosť menej ako 30 cm. Návštevníci sa môžu dotýkať len exponátov, ktoré sú v tomto zmysle patrične označené. Návštevníci s poruchami zraku alebo nevidiaci sa môžu dotýkať vybraných exponátov pod metodickým usmernením GMB alebo lektora.
 • Fotografovanie a filmovanie v priestoroch GMB je povolené bez použitia blesku a statívu výlučne na súkromné účely. Fotografovanie je povolené pod podmienkou dodržania bezpečného odstupu od vystavených diel a ostatných návštevníkov. Vyslovene zakázané je fotografovanie diel, ktoré sú označené zákazom fotografovania. Fotografovanie/natáčanie na vedecké alebo publikačné/propagačné účely je možné len s povolením riaditeľstva GMB a za vopred stanovených podmienok.
 • Vo výstavných priestoroch je mimo miesta na to určeného zakázané konzumovať prinesené jedlo a nápoje, hrať na hudobných nástrojoch, púšťať hudbu, používať rozhlasové prijímače a zvukotechnické zariadenia akéhokoľvek druhu, spievať alebo kričať. Mobilný telefón môže byť použitý spôsobom, ktorý nebude rušiť ostatných návštevníkov.
 • Osoby v značne znečistenom odeve a osoby, ktoré svojím správaním môžu poškodiť vystavené diela alebo ohroziť ostatných návštevníkov, nemajú do výstavných priestorov prístup, prípadne môžu byť vykázané.
 • Návštevníci sú povinní dodržiavať pokyny dozorného personálu. V opačnom prípade môžu byť vykázaní z galérie. Ak návštevník porušením tohto návštevného poriadku alebo inou neprimeranou činnosťou spôsobí GMB škodu, bude s ním spísaný protokol. Pri neochote návštevníka preukázať svoju totožnosť bude vyžiadaná asistencia Polície SR. Rozsah, výška a spôsob náhrady bude určený podľa príslušných predpisov.
 • GMB si vyhradzuje právo vyzvať na opustenie galérie osoby, ktoré:
  porušujú návštevný poriadok;
  svojím správaním narúšajú činnosť galérie;
  sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok;
  nosia zbrane (podľa zákona o zbraniach) alebo nebezpečné predmety;
  sú bez oblečenia a/alebo obuvi;
  v týchto prípadoch nevzniká nárok na vrátenie vstupného;
  rodičia alebo dospelí spoločníci sú zodpovední za správanie maloletých, ktorých sprevádzajú;
 • Vedúci skupín sú zodpovední aj za správanie ľudí, ktorých organizujú.
 • Východy, schody, priechody a únikové cesty musia byť z bezpečnostných dôvodov vždy voľné. Núdzové východy sa smú používať len v prípade núdze. Trestné činy alebo oprávnené podozrenia z trestných činov je potrebné bezodkladne hlásiť dozornému personálu. V prípade akustického poplachu kontaktujte dozorný personál. V takom prípade je používanie výťahov zakázané.
 • Pochvaly, podnety, sťažnosti môžu návštevníci zanechať osobne u vedúceho pracovníka dozoru alebo písomne v knihe návštev umiestnenej vo výstavných priestoroch a prostredníctvom e-mailu na adrese [email protected].
 • Na nádvoriach palácov GMB je zakázané fajčiť, dotýkať sa fontán, vstupovať do fontán, dotýkať sa sôch a sedieť alebo stáť na obvodovom múre bazénu fontány, vstupovať na mrežu na studni v MP. Za úrazy, zranenia a ujmy spôsobené nerešpektovaním návštevníckeho poriadku GMB nenesie zodpovednosť.
 • Ochrana osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Propagácia podujatí Galérie mesta Bratislavy:
  Návštevník dobrovoľne súhlasí s tým, aby Galéria mesta Bratislavy, Františkánske námestie 11, 815 35 Bratislava, IČO 00179752, spracúvala jeho osobné údaje v rozsahu fotografia, zvukový, zvukovo–obrazový záznam za účelom organizovania všetkých podujatí, súťaží a iných marketingových akcií, pri ktorých môžu byť vyhotovené a uverejnené podobizne návštevníka na sociálnych sieťach a webovej stránke galérie za účelom marketingovej podpory podujatí Galérie mesta Bratislavy.
 • Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Poskytnutím osobných údajov nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: kontaktovať naše PR oddelenie na e–mail: [email protected] alebo na adrese: Galéria mesta Bratislavy, Františkánske námestie 11, 815 35 Bratislava.
Návštevný poriadok je dostupný verejnosti na webovej stránke www.gmb.sk a pri každej pokladni GMB. Vstupom do priestoru deklaruje, že sa s návštevníckym poriadkom oboznámil a akceptuje ho.
Návštevný poriadok Galérie mesta Bratislavy nadobúda platnosť dňom 1. 7. 2023.

Návštevný poriadok na stiahnutie