Zbierka starej maľby a sochy do roku 1900

V zbierke sa nachádza ± 2 100 zbierkových predmetov.

Zbierka starej maľby a sochy Galérie mesta Bratislavy je výnimočná svojím rozsahom, profiláciou a širokým časovým záberom. Zahŕňa predmety od obdobia gotiky až po záver 19. storočia. Jej zloženie je veľmi pestré, čo súvisí so začiatkami formovania zbierky v Mestskom múzeu (dnes Múzeum mesta Bratislavy), kde na jej počiatku stála väčšia kolekcia autorských prác – dar tunajšieho rodáka sochára Viktora Tilgnera z roku 1883. K výtvarným dielam postupne pribúdali dary, pozostalosti či aktuálne akvizície iniciované múzejnými kustódmi a miestnymi lokálpatriotmi. Autorsky a provenienčne súviseli najmä s tunajším prostredím, ale zbierka sa rozrástla aj o predmety európskeho umenia (diela nizozemských, talianskych, nemeckých či flámskych autorov a škôl). Dôležitú súčasť fondu tvorili práce, ktoré vznikli na objednávku mesta a jeho predstaviteľov, diela z miestnych rodinných zbierok, kostolov, kláštorov alebo svetských ustanovizní.
Od vzniku Mestskej galérie (1959) pribudlo do Zbierky starej maľby a sochy 1 100 maliarskych a takmer 350 sochárskych prác. Postupné dopĺňanie sa sústreďovalo na akvizície kvalitných výtvarných diel, ktoré sa časom stali prínosom pre zbierkové expozície či dotvárali autorské a tematické kolekcie. O význame zbierky svedčí aj fakt, že predmety z nej sú pravidelne zapožičiavané na prierezové výstavné projekty v domácich i zahraničných inštitúciách.
Čo sa týka počtu diel, najmenšia je kolekcia predmetov z neskorého stredoveku (expozícia Gotická tabuľová maľba a socha), čiže zo 16. a 17. storočia. K ťažiskovým patria zbierkové predmety z 18. storočia, pri ktorých tematicky dominujú najmä sakrálne námety, portréty panovníkov a aristokracie. Najvýznamnejšie zastúpenými autormi z tohto obdobia sú Franz Anton Maulpertsch, Paul Troger, Franz Anton Palko, Josef Kurtz, Daniel Schmideli, Andrej Zallinger, Franz Xaver Messerschmidt, Andreas Johann Eglauer a Karl Georg Merville. Najpočetnejšie (vyše 1 000 diel) je v zbierke zastúpené 19. storočie. Dominuje portrét, krajinomaľba vrátane vedút Prešporka a žánrové scény. Najväčšie súbory tvoria diela maliara Eduarda Majscha a sochára Viktora Tilgnera. Z hľadiska celkovej profilácie sú dôležité práce autorov, ktorí v meste dlhší čas pôsobili, prípadne z Prešporka pochádzali. Spomenúť môžeme maliarov Ferdinanda Karla Theodora Lütgendorffa, Jakuba Marastoniho, Friedricha Johanna Gottlieba Liedera, C. Károlyho Pálmaia, Georga Fleischmanna či Friedricha Carla von Scheidlina a sochárov Jozefa Kliebera, Jána Fadrusza a Alojza Štróbla.

Vybrané diela

Kurátorka

Mgr. Dominika Zbončáková
kurátorka zbierky starej maľby a sochy
[email protected]

Stále expozície

Gotická tabuľová maľba a plastika

Stála expozícia v Pálffyho paláci

Komorná expozícia Gotickej tabuľovej maľby a plastiky predstavuje stredoveké sakrálne umenie v strednej Európe. Maľby a plastiky, ktoré pochádzajú z obdobia od konca 13. až po prvú tretinu 16. storočia, zároveň reprezentujú najstaršie umelecké artefakty v správe Galérie mesta Bratislavy.
Detail

Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo

Stála expozícia v Mirbachovom paláci

Diela zo zbierok Galérie mesta Bratislavy, ktoré sa dnes v expozícii nachádzajú, reprezentujú stredoeurópsku umeleckú produkciu 18. storočia. Obrazy a sochy boli vybrané tak, aby čo najkomplexnejšie predstavili bratislavské umelecké dianie obdobia baroka, zasadené do širšieho stredoeurópskeho kontextu.
Detail

Anglické tapisérie

Stála expozícia v Primaciálnom paláci

Primaciálny palác, ktorý patrí k najkrajším klasicistickým stavbám Bratislavy, dal v roku 1778 postaviť arcibiskup kardinál Jozef Batthyány podľa projektu architekta Melchiora Hefeleho. Palác a známa Zrkadlová sieň, ktorá sa v ňom nachádza, sa stali dejiskom mnohých významných historických udalostí: v roku 1805 tu bol podpísaný tzv. prešporský mier medzi rakúskym a francúzskym vojskom, otváral sa tu Uhorský snem, ktorý zasadal v budove dnešnej Univerzitnej knižnice.
Detail

Obrazáreň

Stála expozícia v Primaciálnom paláci

Zimný arcibiskupský palác, v súčasnej klasicistickej podobe známy ako Primaciálny palác, dal postaviť arcibiskup Jozef Batthyány (1727 – 1799). Dokončený bol v roku 1781 a uhorským prímasom patril až do roku 1903, keď sa ho cirkevní predstavitelia rozhodli predať mestu. Primaciálny palác je úzko spätý s históriou Galérie mesta Bratislavy, ktorá v ňom do roku 1975 sídlila a v terajšej Justiho sieni na prízemí pravidelne prezentovala svoje krátkodobé výstavné projekty. Až do roku 1986, keď sa začala generálna obnova celej budovy, boli mestské výtvarné zbierky v rôznych podobách nainštalované najmä v reprezentačných priestoroch prvého poschodia.
Detail