Výpožičky zbierkových predmetov

Podmienky výpožičky – podanie žiadosti

Kurátori GMB sú žiadateľom k dispozícii za účelom konzultácií týkajúcich sa plánovaných výpožičiek. Žiadateľom zdvorilo odporúčame kontaktovať kurátorov GMB v dostatočnom predstihu (min. 60 dní), čím sa zvyšuje predpoklad kladného vybavenia žiadosti. Kurátori GMB spravidla poskytujú informácie súvisiace s dostupnosťou a stavom zbierkových predmetov.

Oficiálna žiadosť

Oficiálna písomná žiadosť o výpožičku musí byť adresovaná riaditeľke GMB a musí obsahovať nasledujúce – čo najpodrobnejšie – informácie:
 • údaje vypožičiavateľa (názov/meno, adresa, štatutárny zástupca/kontaktná osoba, kontaktné a obchodné údaje);
 • zoznam požadovaných zbierkových predmetov (identifikačné údaje – autor, názov diela, datovanie, inventárne číslo);
 • názov výstavy;
 • miesto konania výstavy a dátumy trvania výpožičky;
 • meno kurátora/kurátorov;
 • zameranie výstavy – krátke libreto;
 • informáciu, či vypožičiavateľ zároveň požaduje aj reprodukciu zbierkového predmetu na publikačné účely;
 • dôvody, prečo majú byť práve tieto zbierkové predmety GMB zaradené do výstavy.
Písomné žiadosti zasielajte na korešpondenčnú adresu GMB: Galéria mesta Bratislavy, Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislava alebo e-mailom (s vyžiadaním potvrdenia) na adresu: [email protected].

Lehota vybavenia žiadosti

V prípade výpožičky na území SR je žiadosť potrebné doručiť najneskôr 60 dní pred predpokladaným prevzatím zbierkových predmetov, v prípade zahraničnej výpožičky najneskôr 90 dní.

Schválenie žiadosti

Každá žiadosť o výpožičku je posudzovaná individuálne podľa skutkovej podstaty. Schváleniu žiadosti predchádza posúdenie odborným úsekom GMB. V prípade, že ide o zbierkové predmety mimoriadnej hodnoty, tieto podliehajú zvláštnemu sprísnenému režimu schvaľovania. Každá žiadosť o výpožičku má pridelené registračné číslo GMB. Žiadateľ je informovaný o výsledku spravidla do 30 dní od podania žiadosti.
GMB bude žiadať finančnú kompenzáciu vzniknutých nákladov (paspartovanie, rámovanie a pod.), na ktorú vopred upozorní. Finančná náhrada sa týka predovšetkým nákladov spojených s prípravou zbierkových predmetov na papieri, ktoré GMB zapožičiava v zapaspartovanom a zarámovanom formáte. Žiadateľ bude zároveň požiadaný, aby poskytol údaje o poistení, ktoré plánuje použiť na pokrytie výpožičky a transportu.
Na základe rozhodnutia riaditeľky GMB bude vypožičiavateľovi zaslaný návrh Zmluvy o výpožičke diela, kde budú spresnené podmienky výpožičky. Zbierkové predmety môžu byť odovzdané až po podpísaní zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
GMB si vyhradzuje právo žiadosť o výpožičku zamietnuť.

Fotografovanie a filmovanie zbierkových predmetov

 • GMB zapožičiava fotografický materiál týkajúci sa zbierkových predmetov GMB a povoľuje ich fotografovanie a filmovanie na základe žiadosti, ktorú možno doručiť písomne, alebo elektronicky (vyžiadajte si potvrdenie o prijatí správy).
 • Žiadosť musí byť dostatočne určitá a musí obsahovať všetky predpísané náležitosti (zoznam diel, kontaktné údaje, účel použitia).
 • Po prijatí a evidencii bude žiadosť postúpená príslušnému oddeleniu a zodpovednému pracovníkovi.
 • Požadovaný materiál bude spoplatnený podľa platného cenníka GMB, podľa spôsobu jeho použitia (reprodukčné, študijné účely atď.).
 • GMB si vyhradzuje právo rozhodnúť, ako a v akom rozsahu žiadaný materiál poskytne.

Kontakt