Zbierka maľby, sochy, grafiky, kresby, ilustrácie v rokoch 1900 – 1960

V zbierke sa nachádza ± 10 300 zbierkových predmetov.

Ťažiskom zbierky sú diela umelcov z Bratislavy a okolia – Karola Frecha, Alojza Rigeleho, Jozefa Blanarovitsa, Eugena Nemesszeghyho, Róberta Kühmayera, Júliusa Schuberta, Maximiliána Schurmanna, Michala Staudta, Vojtecha Marxa, Ľudovíta Pitthordta, Pavla Bána, Štefana Prohászku-Tallósa – diela umelcov slovenskej moderny – Mikuláša Galandu, Ľudovíta Fullu, Vincenta Hložníka, Ernesta Zmetáka, Imricha Weinera-Kráľa, Eugena Nevana, Jána Mudrocha, Petra Matejku, Rudolfa Pribiša, Miloša Alexandra Bazovského, Jozefa Kostku, Zoltána Palugyaya, Ladislava Majerského – a ďalších slovenských umelcov.
Tematicky zbierkový fond zahŕňa bratislavské veduty (resp. čiastkové pohľady na mesto), portréty, krajinomaľby, zátišia, sakrálne i historické témy. Žiadna časť zbierky sa nedá charakterizovať ako uzavretá, hoci viacerí spomenutí autori, najmä z bratislavského okruhu (Frech, Rigele), sú na Slovensku najlepšie zastúpení práve v Galérii mesta Bratislavy. Keďže žiadna zbierkotvorná inštitúcia nedisponuje celkom výtvarnej pozostalosti týchto autorov, ich kolekcie v GMB sa dajú považovať za ucelené súbory. Naopak menej dostatočne sú v zbierke zastúpení významní predstavitelia slovenskej moderny, ktorých reprezentatívna časť pozostalosti sa dostala buď do Slovenskej národnej galérie (napr. Ladislav Mednyánszky, Ľudovít Fulla a pod.), alebo sa nachádza v regionálnych galériách (napr. Anton Jaszusch, Konštantín Bauer, Konštantín Kővári-Kačmarik, Eugen Krón a Július Jakoby vo Východoslovenskej galérii). Fragmentárne sú v zbierke zastúpené aj diela Karola Harmosa, Gézu Szóbela, Arnolda Petra Weisza-Kubínčana, Štefana Prohászku, Františka Reichentála, Petra Pálffyho, Kolomana Sokola či Júliusa Szabóa. Komplexne sú v zbierke zastúpené kolekcie Cypriána Majerníka, Jána Želibského , Ester Martinčekovej-Šimerovej, Endre Nemesa, Jakuba Bauernfreunda, Michala Staudta st. a Ladislava Gudernu.
Z hľadiska celkovej profilácie zbierky sú ešte isté medzery v kolekcii sochárov. Zraniteľné sú najmä diela v sadre (pozostalosť Róberta Kühmayera, Alojza Rigeleho). V minulosti sa sadrové modely odlievali do bronzu, aby sa zachovali pre budúcnosť, ale od roku 1989 už z finančných dôvodov nebolo možné v tejto tendencii pokračovať. Ideálne by bolo sochársku zbierku priebežne dopĺňať väčšími súbormi diel Jozefa Arpáda Murmanna, Jána Koniarka, Jozefa Kostku, Fraňa Štefunka, Vojtecha Löfflera, Júlie Horovej-Kováčikovej, Rudolfa Hornáka a Rudolfa Uhra.

Vybrané diela

Karol Frech: Námestie 4. apríla – Bratislava. 1943, kartón, tempera, 39 x 49 cm.
Karol Frech: Námestie 4. apríla – Bratislava. 1943, kartón, tempera, 39 x 49 cm.

Kurátorka

Mgr. Zsófia Kiss-Szemán
kurátorka zbierky moderného umenia
[email protected]