Výročná správa GMB za rok 2022

Pridané 31. 3. 2023
Rok 2022 v Galérii mesta Bratislavy (GMB) charakterizujú aktivity napĺňajúce víziu súčasnej, inkluzívnej a programovo aktuálnej mestskej zbierkotvornej inštitúcie. Po dvoch rokoch pandemických opatrení, ktoré radikálne zmenili čísla návštevnosti živého publika sme mohli priestory Mirbachovho a Pálffyho paláca opäť naplno otvoriť pre verejnosť.
Stredoeurópsky maliar, Hlavné a Františkánske námestie v Bratislave. Okolo–pred 1848, zbierka GMB.
Stredoeurópsky maliar, Hlavné a Františkánske námestie v Bratislave. Okolo–pred 1848, zbierka GMB.
Už v úvode roka však bolo potrebné zareagovať na ďalšiu zásadnú udalosť – vojenský konflikt, ktorý začal 24. februára 2022 inváziou ozbrojených síl Ruska na Ukrajinu. Výraznejšie zmeny oproti pôvodnému plánu galérie nastali v rezidenčnom programe GMB, kde miesto témy verejného priestoru dostala prednosť partnerská spolupráca s cieľom poskytnúť dočasné zázemie ukrajinským odídencom. Naše reštaurátorské odd. poskytlo počas šiestich mesiacov zázemie pre reštaurátorku z pobočky Národného výskumného reštaurátorského centra Ukrajiny.
V rámci vzdelávacích aktivít sme zahrnuli aj pravidelné programy pre rodiny s deťmi vedené v ukrajinskom jazyku. GMB sa tak z pozície kultúrnej inštitúcie pridala ku kolektívnej podpore Ukrajiny a verejne vyjadrila odmietnutie násilia páchaného na nevinných obyvateľoch a obyvateľkách.
Hlavná činnosť galérie počas roku 2022 sledovala vytýčené ciele v oblastiach správy, ochrany a sprístupňovania zbierkového fondu. Celoročne prebiehalo reštaurovanie zbierkových predmetov. Odborní pracovníci spracovali plán pre nákup zbierkových predmetov a vďaka financiám získaným do rozpočtu GMB prostredníctvom poslaneckých priorít a dotácií z Fondu na podporu umenia mohla galéria zakúpiť 72 diel v celkovej sume 57 500 Eur. V čase, kedy vstupujeme do krízových rokov a rozpočtových opatrení, bude dôležitou úlohou udržať prioritné investície v prospech zachovania kultúrneho dedičstva. Významným investičným projektom Bratislavy, ktorým mesto deklaruje aktívny prístup k ochrane zbierkového fondu je stavba nových depozitárov. V júli 2022 sme spoločne s mestským múzeom prevzali do užívania dokončené priestory, čím sa projekt posunul do etapy zariaďovania špecifickým mobiliárom pre uloženie diel (júl 2023) a následného sťahovania zbierkového fondu.
Počas celého roku sme sa aktívne venovali vedecko-výskumnej činnosti, ktorej výsledky sme verejne prezentovali prostredníctvom nového projektu online databázy diel vo verejnom priestore umeniemesta.sk, výstavných projektov Kde sú ženy?; Celok je menší ako súčasť jeho častí; Scherzovci. Reštaurovanie rodinného portrétu (projekt získal ocenenie Biela Kocka); Od Atény k Hére, sprievodných edičných projektov a vzdelávacích a sprievodných programov.
Výstavný plán galérie v roku 2022 zahŕňal aj 8 výstavných projektov realizovaných s spolupráci externými kurátormi, resp. inštitúciami, pričom sme sa sústredili na prioritné témy aktuálneho diskurzu vo verejnom priestore, hybné spoločenské témy a odbornú reflexiu vybraných, menej známych osobností z oblasti vizuálneho umenia a teórie umenia.
V súvislosti s dlhodobejším plánom postupnej obnovy stálych expozícií GMB sme v spolupráci s Mestským ústavom ochrany pamiatok realizovali vizuálne a obsahovo atraktívnu expozíciu BIATEC. Keltská mincovňa, ktorá zahŕňa koncept debarierizačných prvkov pre osoby so zrakovým a sluchovým postihnutím. Veľa energie sme venovali aj skvalitňovaniu služieb poskytovaných pre verejnosť. Cieľom je posilňovanie a tvorba dlhodobých vzťahov s rôznymi typmi publík. V júni 2022 sme v Mirbachovom paláci otvorili bezbariérový priestor galerijnej kaviarne, celoročne fungoval samoobslužný Ateliér a tvorivý priestor pre najmenších. Do programovej štruktúry sme zaradili nový pravidelný formát lektorských komentovaných prehliadok Na skok do výstavy, ako aj pravidelný formát komentovaných prehliadok v anglickom jazyku Let’s Talk Art!, v spolupráci s partnermi sme rozvíjali dramaturgiu kultúrnych programov na nádvoriach oboch palácov a galéria aktívne komunikovala prostredníctvom svojho newsletteru, sociálnych médií a inovovanej webovej stránky gmb.sk.
Budúcnosť GMB je úzko previazaná aj s prvou koncepciou udržateľného rozvoja kultúry mesta Bratislava, na ktorej tvorbe sme sa v uplynulom roku podieľali. Verím, že spoločne formulované opatrenia pre obdobie do roku 2030 dokážeme realizovať aj v období viacerých súbežných kríz a vytrváme aj v rozvíjaní vízie o priaznivejšej budúcnosti kultúrnych inštitúcií.
Mgr. Katarína Trnovská, ArtD.
riaditeľka Galérie mesta Bratislavy
DSC_3452.jpg
Scherzovci
Erna monumentálna. Erna Masarovičová a jej sochárska tvorba
prev
next

Na stiahnutie

Výročná správa GMB za rok 2022