História GMB

Vznik galérie sa odvíjal od uznesenia mestských orgánov z 13. decembra 1958, keď vznikol Vlastivedný ústav mesta Bratislavy. Združoval štyri strediská: Múzeum mesta Bratislavy, Mestskú galériu, Regionálnu knižnicu a Mestské pamiatkové stredisko. Do Mestskej galérie sa v rokoch 1959 – 1961 vyčlenili diela výtvarného charakteru zo zbierok Mestského múzea. Mestská galéria ako samostatné mestské kultúrno-výchovné zariadenie bola zriadená s účinnosťou od 1. januára 1961. Prehistória zbierky však siaha až do 19. storočia, keď bolo v roku 1868 na podnet Prešporského (Bratislavského) okrášľovacieho spolku založené Mestské múzeum.
Súkromné zberateľstvo umeleckých diel má v Bratislave dlhú tradíciu. Na jej začiatku stál miestodržiteľ Uhorska Albert, knieža sasko-tešínske. Na Bratislavskom hrade vlastnil rozsiahlu zbierku svetovej grafiky, ktorú v roku 1794 presťahoval do Viedne, kde sa stala základom známej Albertiny. Okrem neho boli v Prešporku (Bratislave) v 18. a 19. storočí známi viacerí šľachtici, ktorí sa venovali zberateľstvu, napríklad Ján Pálffy, František Török, Karol Nyáry či Emil Mirbach, ktorý svoju zbierku výtvarného umenia odkázal mestu. Z meštianskych zbierok boli známe Hübnerova, Ederova, Lanfranconiho, Stampfelova, Schercova a ďalšie. Viaceré výtvarné diela z týchto zbierok sa kúpou alebo darom dostali do Mestského múzea.
V roku 1883 sochár Viktor Tilgner daroval rodnému mestu kolekciu svojich diel, ktorá sa stala bezprostredným podnetom na vznik výtvarnej galérie v rámci Mestského múzea. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia začalo múzeum kupovať výtvarné diela priamo od umelcov združených v Bratislavskom umeleckom spolku (Pressburger Kunstverein, Pozsonyi Képzőművészeti Egyesület). Po druhej svetovej vojne sa do zbierky dostali aj mnohé konfiškáty. Novovzniknutá Mestská galéria, dnes Galéria mesta Bratislavy, v akvizičnej činnosti ďalej pokračuje.

Na stiahnutie

Zriaďovacia listina GMB

50 rokov GMB