Vízia GMB

Našou víziou je tvoriť vyhľadávaný verejný priestor, kde sa cítia vítané rozmanité komunity. Interpretáciou umenia podnecujeme otvorené myslenie.

Galéria mesta Bratislavy vznikla v roku 1961 ako samostatná kultúrna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky. Základným poslaním galérie je cieľavedome a systematicky zhromažďovať, odborne spracovávať, ochraňovať, dokumentovať a verejnosti sprístupňovať zbierkové predmety z oblasti výtvarného umenia formou výstav, stálych expozícií, vedecko-výskumnej, vzdelávacej a edičnej činnosti. GMB systematicky buduje zbierku ako súčasť kultúrneho dedičstva mesta Bratislavy. Dnes spravuje viac ako 35 000 zbierkových predmetov, ktoré dokumentujú vývoj výtvarného umenia na Slovensku od obdobia gotiky po súčasnosť. Časť zbierky GMB tvoria diela starého stredoeurópskeho umenia.
GMB plní zodpovednú úlohu aj vo sfére ochrany a starostlivosti o nehnuteľné kultúrne dedičstvo. Budovy Mirbachovho a Pálffyho paláca, v ktorých galéria sídli, majú štatút národnej kultúrnej pamiatky.
V súčasnosti GMB chápe svoju úlohu v omnoho širšom kontexte, než na aký je verejnosť v prípade takto špecializovaných inštitúcií zvyknutá. Odborný tím galérie hľadá nové cesty, prostredníctvom ktorých môže svoju prácu prepojiť s inými odbormi, a tým adresovať význam umenia rozsiahlejšiemu publiku. Priestory galérie sa čoraz viac popularizujú s cieľom vytvoriť dostupné, priateľské a inšpiratívne prostredie otvorené pre verejnosť vrátane lokálnych umelcov a umelkýň, miestnych komunít a spoluobčanov so špeciálnymi potrebami.
GMB programovo vstupuje do mestského verejného priestoru aj prostredníctvom ďalších aktivít smerujúcich k záchrane, správe a realizácii výtvarných diel umiestnených v exteriéri jednotlivých mestských častí Bratislavy. Súčasne ponúka vzdelávací program zameraný na tému verejného priestoru, jeho hodnôt a roly v životoch mestskej spoločnosti.

Galerijná pedagogika

Vzdelávacie oddelenie GMB každoročne pripravuje viac ako 200 programov pre deti, mládež, pedagógov, seniorov a rodičov na rodičovskej dovolenke. Súbežne tvorí sprievodné programy k výstavám zamerané na dospelé publikum, ktoré si pestuje vzťah k vizuálnemu umeniu dlhodobo.

Edičná činnosť

Galéria mesta Bratislavy vydáva katalógy k svojim výstavám, monografie umelcov a umelkýň, ktorých diela sú zastúpené v zbierke galérie, a publikácie sumarizujúce výsledky vedecko-výskumnej činnosti. Publikácie sú dostupné na predajných miestach galérie a v distribučnej sieti kníhkupectiev ponúkajúcich umeleckú literatúru.

Riaditeľka GMB

Riaditeľka GMB Katarína Trnovská. Foto: Ema Lančaričová
Riaditeľka GMB Katarína Trnovská. Foto: Ema Lančaričová
Mgr. Katarína Trnovská, ArtD.
riaditeľka
[email protected]

Na stiahnutie

Životopis riaditeľky

Zriaďovacia listina GMB