Vzdelávacie programy

k výstave barokového umenia

Keď sa ponoríme do barokového umenia, spoznáme, že môže „dýchať“ prírodou. Na jednotlivých programoch spoločne preskúmame využívanie svetla, tvarov, ale aj tvorbu kompozície.

Tvary v dlani

Cieľová skupina: MŠ a 1. ročník ZŠ
Témy: tvary v umení a v prírode, rozpoznávanie a tvorba tvarov
Cieľ: rozvíjať priestorové vnímanie a vnímanie tvarov podľa ich vlastností
Technika: tvarovanie papiera, hmatové cvičenie, odlievanie sadry
Medzipredmetové prepojenia: pracovné vyučovanie, prvouka
Cieľová skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Témy: práca s tvarom v umení, tvaroslovie a kompozícia v barokovom sochárstve
Cieľ: rozvíjať priestorové vnímanie a vnímanie tvarov podľa ich vlastností
Technika: kresba, tvarovanie ohybných materiálov, odlievanie sadry
Medzipredmetové prepojenia: technika, matematika

Fotobarok

Cieľová skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Témy: svetlo, pohyb, grafická tlač, fotografia, barokové umenie
Cieľ: rozvíjať vnímanie línií v umení
Technika: práca s fotografickou vývojkou a ustaľovačom
Medzipredmetové prepojenia: fyzika, chémia
Cieľová skupina: SŠ
Témy: svetlo, pohyb, grafická tlač, fotografia, barokové umenie
Cieľ: rozvíjať vnímanie kompozície v umení a uvedomovanie si jej významu
Technika: tvorba kompozičných schém, práca s fotografickou vývojkou a ustaľovačom
Medzipredmetové prepojenia: fyzika, chémia
Mgr. Vladislav Malast
galerijný pedagóg
[email protected]