Vzdelávacie programy

k výstave o architektúre

Čo všetko ovplyvňuje vývoj mesta a ako môžeme aj my prispievať k priaznivému vývoju toho nášho? Pomocou máp vo výstave i tých, ktoré si sami vyrobíme, budeme hľadať riešenia pre aktuálne otázky urbanizmu.

Myslieť v priestore

Cieľová skupina: 1. st. ZŠ
Témy: chaos a poriadok v meste, plánovanie v priestore
Cieľ: viesť k mysleniu do budúcnosti a posilňovať vedomie, že poriadok má v spoločnosti svoj význam
Technika: budovanie trás, skladanie
Medzipredmetové prepojenia: prvouka, vlastiveda

Rieka a mesto

Cieľová skupina: 2. st. ZŠ
Témy: urbanizmus a strety záujmov, potenciál a riziká v mestskej časti
Cieľ: rozvíjať kritické myslenie a schopnosť argumentácie v spoločenských otázkach
Technika: územné projektovanie, prezentácia a obhajovanie ideí
Medzipredmetové prepojenia: geografia, dejepis, občianska náuka
Mgr. Vladislav Malast
galerijný pedagóg
[email protected]