Vzdelávacie programy

k výstave konceptuálneho umenia

Existuje prepojenie medzi slovenským a brazílskym umením? Spoločne preskúmame kontexty diel a skúsime nájsť vzájomné prieniky i rozdiely. Zameriame sa na prácu kurátora a proces tvorby výstavy.
Program k výstave: Lingua Franca

Umelecké strety

Cieľová skupina: SŠ
Témy: konceptuálne umenie, vplyv prostredia na človeka, kurátorská práca
Cieľ: rozvíjanie kritického a analytického myslenia, oboznámenie sa s kurátorskou činnosťou
Technika: interpretácia, komparácia, diskusia, kreatívne uvažovanie, spolupráca
Medzipredmetové prepojenia: osobnostný a sociálny rozvoj, dejepis, občianska náuka
Mgr. Vladislav Malast
galerijný pedagóg
[email protected]