Vzdelávacie programy

k výstave súčasného umenia

Galéria je priestorom rozmanitých prístupov, možností i myšlienok. Spoločne preskúmame diela súčasných umelkýň a skúsime zistiť, či je možné zmeniť naše videnie sveta.

Vidieť inak

Cieľová skupina: 2. st. ZŠ
Témy: role a stereotypy v spoločnosti, priestor okolo nás, rozmanitosť
Cieľ: rozvíjať kritické myslenie, empatiu, rešpekt a kreatívne riešenia
Technika: rozhovor, brainstorming, experiment s výtvarným prístupom
Medzipredmetové prepojenia: občianska náuka, osobnostný a sociálny rozvoj
Mgr. Vladislav Malast
galerijný pedagóg
[email protected]